Posted on

Článek definuje termín „Porodní dům“ a vysvětluje jeho účel a funkce.

Podmínky vzniku porodního domu u nás

Výchovným působením společnosti po několik posledních desítek let bylo ještě donedávna samozřejmostí, že ženy rodily v nemocnici. Po milionech let tak ženy přestaly rodit doma. Přišel-li čas k porodu, šly automaticky (a ukázněně) rodit do porodnice. Jiná alternativa je ani nenapadla, porodnice byla prostě samozřejmostí. Doma nikdo nerodil. Díky tomu nevznikla nutnost vyvinout zákon, který by záležitosti týkající se volby místa a způsobu porodu nějak upravoval. Proto také žádný zákon ženám nepřikazuje rodit v nemocnici, stejně jako jim nezakazuje rodit doma, ani nezakazuje porodním asistentkám asistovat ženám u porodu mimo nemocnici.

V důsledku prudkých politicko-společenských změn v naší republice na počátku devadesátých let minulého století se ona „ukázněnost“ žen začala ponenáhlu uvolňovat. Deklarovaly se zásady demokracie, právo a osobní svoboda člověka, právo na vlastní názor a na vlastní rozhodnutí. Do naší země začaly proudit informace o jiných přístupech k porodu, na náš trh se dostávala zahraniční literatura, konaly se osvětové přednášky, debatovalo se o právech žen atd. To všechno začalo myšlení našich žen ovlivňovat. Při vědomí svých nových práv a také po špatných zkušenostech z předchozích porodů v nemocnici začaly ženy hledat alternativy.

Dobře vybavené nemocnice samozřejmě potřebujeme, protože některé ženy potřebují vysoce odbornou pomoc, někdy je nutný rychlý zásah. Kdyby však ženy měly dobré sociální podmínky, bezpečné domácí prostředí a dobrou poporodní péči, mohla by většina z nich porodit doma nebo v porodním centru. Poslední výzkumy dokazují, že porodní centra a vlastní domov jsou místem, kde zdravá žena doprovázená zkušenou a zručnou porodní asistentkou, lékařem nebo jinou osobou vzdělanou pro doprovod u porodu, může bezpečně porodit. Procento žen, které musí rodit v nemocnici obklopeny technikou, je velice malé (5-10%).

Rodit v porodních centrech nebo porodních domech je ideální pro ženy, kterým nemocniční prostředí nevyhovuje. Výhodou těchto center nebo domů je téměř domácí intimní prostředí a poskytovaná péče provázaná možností řešit komplikace okamžitým lékařským zásahem.

V podmínkách úzké nabídky porodnických služeb v našem státě se stále více žen rozhoduje rodit doma jako nejlepší a nejvhodnější způsob porodu pro sebe i pro své dítě. Porod doma z hlediska 100% bezpečnosti však není ideální, zvláště v naší zemi, kde stát u porodů doma nezajišťuje zdravotnickou péči. Aby ženy nemusely rodit doma za těchto ne právě ideálních podmínek, je pro ně řešením PORODNÍ DŮM. Porodní dům, který by nastávající maminka navštěvovala po celou dobu svého těhotenství, a kde by navázala kontakt s porodní asistentkou, s níž nakonec i porodí. (Takový porodní dům u nás v ČR existuje pouze jediný – Porodní dům U čápa v Praze Kunraticích.)

Co je porodní dům

Co je porodní dům lze vyjádřit jednou větou: je alternativním domácím prostředím se zajištěnou odbornou péčí.

Je to zdravotnické zařízení, které nabízí porodnickou péči zdravým ženám s fyziologickým těhotenstvím a předpokládaným fyziologickým porodem. Nabízí ženám individuální neinvazivní péči, kterou poskytují samostatně registrované porodní asistentky v rozsahu kompetencí zakotvených v zákoně (č. 96/2004 Sb. a č. 424/2004 Sb). Porodním asistentkám nabízí možnost pečovat o těhotné a rodící ženy a ženy v poporodním období podle mezinárodně uznávaného modelu péče porodních asistentek s využitím hluboké znalosti fyziologie porodního procesu.

Péče, která je v porodním domě poskytována, je maminkám „šitá na míru“, protože ji pomáhají vytvářet samy.

V porodním domě nejsou používány žádné zaběhnuté nebo předepsané postupy. Je v něm zaručena individuální péče, jež spočívá v tom, že jedna a táž porodní asistentka provází ženu od počátku porodu až po domácí návštěvy v šestinedělí.

Porodní dům je kompromisem mezi nemocnicí a domovem: svým vzezřením a atmosférou maximální měrou připomíná domácí prostředí a zároveň zajišťuje odbornou péči profesionálních zdravotníků. Porodní dům není součástí nemocničního zařízení, je zařízením zcela autonomním. Je však orientován tak, aby byl v dosahu nemocničního zařízení disponujícího potřebným personálním i technickým vybavením. Pro případ komplikací při porodu má porodní dům navázán smluvní vztah s blízkou porodnicí k zajištění nutné lékařské pomoci.

Porodní dům je zařízením „komorního“ typu: když vcházíte do porodního domu, vůbec nemáte pocit, že vcházíte do zdravotnického zařízení. Nikde se nesetkáte s bílými plášti, s hlukem a shonem po chodbách, na jaké jsme zvyklí z nemocnic, ani zde neuvidíte lékařské přístroje vystavené v každém koutě a na každém stole. I porodní dům je vybaven pro rychlý zásah v případě největší nutnosti, potřebné vybavení je však očím skryto, aby nerušilo domácí atmosféru prostředí. Porodní sál v porodním domě nehledejte, namísto něho jsou k dispozici útulně zařízené tzv. porodní pokoje. Stejně tak byste v porodním domě marně hledali pověstnou „hekárnu“. S čím se v porodním domě rozhodně nesetkáte, je povýšené, autoritativní chování a jednání personálu, jak je známe z nemocnic.

A protože velmi dobře víme, že si ženy všechny prožitky a zážitky při porodu spolu se spokojeností či nespokojeností odnášejí sebou a nesou je v sobě po celý život, snažíme se svou péči poskytovat tak, aby našim rodičkám zůstaly v paměti jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Porodní asistentky v porodním domě

Porodní dům je zařízení, ve kterém jsou výhradními poskytovateli péče porodní asistentky. Jsou to odbornice na fyziologické stavy během těhotenství, porodu a doby poporodní, proto jim přísluší samostatně pečovat o zdravé těhotné ženy, zdravé rodičky a zdravé maminky a jejich nově narozené děti (§5 vyhlášky č. 424/2004 Sb). Jejich hlavním úkolem je ohlídat, že to, co se děje s těhotnou nebo rodící ženou, spadá do kolonky „zdravý, normální stav“. Jakmile porodní asistentka zjistí nějakou odchylku od zdravého, normálního stavu, odešle ženu do péče patřičného odborníka, nejčastěji lékaře gynekologa – porodníka. V poporodním období posílá ženu a novorozence v případě potřeby do péče dětského lékaře (pediatra).

Porodní asistentky v porodním domě aktivně nezasahují do běhu porodu. Jsou tu proto, aby poradily, ne aby přikazovaly. Rodící ženě tedy pomáhají více radou, k čemuž využívají výborné znalosti fyziologie porodního procesu. Aby toho byly schopny, prošly výcvikem zaměřeným na péči poskytovanou ženám rodícím mimo porodnici. Díky tomuto výcviku jsou schopny včas rozpoznat blížící se komplikaci. Dohlížejí na zdravý průběh porodu a v případě hrozící komplikace pošlou rodící ženu včas do porodnice.

Článek čerpán z: www.pdcap.cz

Více informací na: www.pdcap.cz

Leave a Reply