Posted on

Chystáte se na porod a přemýšlíte, zda ke svému porodu chcete dulu? Víte vlastně kdo to vůbec je, jaké služby poskytuje?
Pojem “dula” pochází z řečtiny; do češtiny byl v novodobém významu převzat z angličtiny. Označuje odbornici na doprovázení ženy (a její rodiny) během těhotenství, při porodu a v poporodním období. Služby duly jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, které přivádějí na svět druhé a další děti.
Dula je osoba rodinám nápomocná během těhotenství, při porodu a v poporodním období. Dula se soustřeďuje na citové potřeby ženy, dítěte i ostatních členů rodiny a poskytuje emocionální, psychickou a specificky lidskou podporu.


Přítomnost duly u porodu podle provedených výzkumů snižuje počet císařských řezů, délku první doby porodní, také použití oxytocinu při porodu, dále použití kleští a žádost rodiček o epidurální analgezii. Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní deprese.

Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula specifickým způsobem doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku.
Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu doma (za asistence porodní asistentky nebo lékaře). Dula neposkytuje zdravotnické služby.

Jaké služby dula poskytuje?
Dula provádí doporučení týkající se životosprávy v těhotenství, spolupracuje na přípravě porodního plánu, tvoří doporovod během porodu, provádí masáže, pomoc při volbě polohy a nefarmakologických úlevových prostředků během porodu. Psychicky podporuje ženu v průběhu celého těhotenství, porodu a šestinedělí. Poskytuje nastávající mamince informace, odkazy na literaturu a další odborníky, týkající se mateřství. Pomáhá ženě ujasnit její priority. Dula usnadňuje komunikaci mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky. Dula poskytuje potřebné informace a zodpovídá dotazy týkajících se zdravotnických vyšetření a postupů. Dula podává informace o kojení a pomoc v jeho počátcích.

Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. A to zejména v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí. Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý v mnoha rovinách.

Česká asociace dul
Vznikla v září 2001 po osamostatnění aktivity původně zastřešené Hnutím za aktivní mateřství. Uvedla profesi dul na českou scénu a rozšířila povědomí o práci dul v České republice. Ženám, které se na ni obrátí, pomáhá vyhledat kvalifikovanou dulu. Organizuje kurzy vzdělávání pro duly. Česká asociace dul rozšiřuje informace o přínosu práce duly pro ženu, dítě, rodinu i společnost. Spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti se zahraničními organizacemi s podobnými cíli. Úzce spolupracuje s DONA International, nejstarší a nejrozšířenější organizací dul ve světě. Spolupracuje s odbornými a spotřebitelskými organizacemi, jejichž činnost je orientována na porodnictví. Podporuje změny v českém systému péče o matku a dítě tak, aby vycházel z potřeb žen a novorozenců.

Při vzdělávání Českých dul je důraz kladen na dobrou znalost hranic profese a také sebezkušenostní práci. České duly jsou vázány etickým kodexem, procházejí pravidelnou supervizí a následným vzděláváním. Duly sdružení České duly prochází 3,5 letým výcvikem, který sestává ze sebezkušenostní části, výukové části a supervidované praxe. Sdružení České duly eviduje duly s různým stupněm akreditace. Certifikované České duly (duly, které splnily veškeré podmínky pro získání osvědčení-certifikace), duly absolventky (které absolvovaly celou prezenční část kurzu, ale prozatím nesplňují některé z podmínek pro udělení certifikátu), duly ve výcviku (duly, které jsou v současné době účastnicemi kurzu), nejvyšším stupněm akreditace jsou pak duly konzultantky, které pracují s dulami ve výcviku. Při výběru duly se vždy informujte o tom, jakým typem vzdělávání prošla.

Duly mají svůj etický kodex, který musí dodržovat. Práci duly si rodina musí sama finančně hradit.
Rozhodnete se, zda si dulu vezmete k porodu? Toto už je jen na vás. Přeji Vám příjemné zážitky z porodu.

Zdroj:
Pařízek A.: Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, 4. vydání, Praha 2009
www.duly.eu
www.dula.cz
www.mojedula.cz

Leave a Reply