Posted on

Ve vztahu k vývoji centrální nervové soustavy (CNS) velmi důležitou úlohu zastává časování rozličných zkušeností.

Do období raného dětství je lokalizováno několik senzitivních období, kdy je lidský mozek zvlášť citlivý na dané podněty, které stimulují rozvoj příslušné oblasti. Dendritické změny (mezi ně patří mj. i tvorba synapsí – tomuto problému byl věnován prostor v předchozí kapitole) jsou strukturálně funkčním základem raných zkušeností. V případě, že by tyto podněty působily později, nemusely by mít tak efektivní účinek.

Zrání mozku a jeho funkční diferenciace probíhá podle určitého časového programu. Již v prenatálním období dochází k diferenciaci zrání a funkční specializaci mozkových hemisfér, které se po narození dítěte dále rozvíjí. Vývojově podmíněná diferenciace obou hemisfér má rozličnou sílu. Zatímco vývoj pravé hemisféry je plynulejší, vývojově podmíněné změny v oblasti levé hemisféry naproti tomu probíhají ve skocích. Děje se tak v závislosti na momentální stimulaci, např. řečové zvuky již v prenatálním období zpracovává převážně levá hemisféra. Časový průběh vývoje funkční specializace levé mozkové hemisféry má dva vrcholy. První se projevuje v batolecím věku, druhý pak v rozmezí osmého až desátého roku života. Lze předpokládat, že se tak děje ve vztahu s rozvojem jazykových schopností, především myšlení a mluvené a následně i psané řeči.

Rozvoj kognitivních (poznávacích) schopností je závislý na funkční spolupráci obou hemisfér. Koordinace jejich funkcí v době, kdy ani jedna z nich ještě není specializována, je výhodná pro rozvoj některých dovedností. Je tomu tak např. v době, kdy dítě nastupuje do školy, v níž se začíná učit číst a psát. Pro vnímání jednotlivých písmen je důležitá pravá hemisféra. Avšak jakmile dítě začne chápat význam jednotlivých písmen, začne se na jejich zpracování podílet ve větší míře hemisféra levá.

Zrání obou mozkových hemisfér není jen odlišně časováno, ale má pravděpodobně i jiný charakter. Psycholog Robert Thatcher byl názoru, že procesy zrání v pravé hemisféře směřují od integrace k diferenciaci, zatímco v levé hemisféře je tomu naopak.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Leave a Reply