Posted on
Čerpáte právě mateřskou dovolenou, nebo se na ní chystáte? Pravidelně od vás dostáváme mnoho dotazů, které se mateřské dovolené týkají. Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje, jak se o ní žádá, zda budete mít nárok na peněžitou podporu v mateřství, jaká je její výše… Na tyto a mnohé další otázky odpovídá tento praktický přehled.
 
Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a trvá 28 týdnů. Pokud se narodí dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Mateřská dovolená zároveň nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů.

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu.

Jakou finanční dávku budu během mateřské dovolené pobírat?

Během mateřské dovolené se pobírá Peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Jedná se o dávku z nemocenského pojištění a má nahrazovat příjem. Náleží tedy, při splnění stanovených podmínek zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) účastným nemocenského pojištění.

Kdo má na PPM nárok?

Aby měla žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak musí ke dni nástupu na mateřskou dovolenou splnit tři zásadní podmínky.

První podmínkou je být v den nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěna. Tato podmínka je splněna pokud jste zaměstnancem, nebo pokud jste OSVČ a platíte si nemocenské pojištění. Podmínka se považuje za splněnou i pokud jste v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí 180 dnů, pokud pojištění trvalo po tuto dobu, jinak tolik dnů, co trvalo pojištění. Jako student, či osoba nezaměstnaná tedy na PPM nárok nemáte.

Druhou zásadní podmínkou je splnění tzv. čekací doby. Znamená to, že je nutné být v posledních 2 letech před nástupem na PPM účastna alespoň po dobu 270 dnů nemocenského pojištění. Do tohoto minimální počtu dnů se započítává také doba studia  pokud je toto úspěšně ukončeno a počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne ukončení studia. Podmínka se považuje za splněnou i pokud dále trvala pojištěná činnost a doba přerušení pojištění a na mateřskou dovolenou  tak nastupujete rovnou z předchozí rodičovské dovolené.

Pro osobu samostatně výdělečně činnou, navíc platí třetí podmínka – musí  být účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před porodem a mít zaplacené pojistné.

A pokud podmínky nesplňujete?

Jako studující či nezaměstnaná nesplňujete podmínku číslo jedna a nárok na PPM, která nahrazuje příjem logicky nemáte. Ode dne porodu máte nárok na rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory a vyplácí ho Úřad práce. Více o příspěvku se dočtete zde.

Pokud jste však zaměstnankyně, nebo OSVČ, která si platí nemocenské pojištění, splňujete tedy podmínku číslo jedna (v době nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná jste) , ale již ne podmínku dvě (270 dnů placení nemocenského pojištění), protože jste si nemocenské pojištění platila kratší dobu, nebo nebyla dostatečně dlouho zaměstnaná, pak máte nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu. Následně žádáte rovnou o rodičovský příspěvek.

Je možné pracovat při pobírání peněžité pomoci v mateřství?


Při pobírání PPM nesmíte vykonávat činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována. Jako OSVČ platí, že nesmíte činnost vykonávat osobně, fakturovat ale můžete. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkonu jiné výdělečné činnosti.

Jaká je výše PPM?

PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70 % denního vyměřovacího základu.
Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější.

Pro určení denního vyměřovacího základu se do částky první redukční hranice (825 Kč) počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 237 Kč) se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 474 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Jak o PPM požádat?

Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá “Žádost o peněžitou pomoc v mateřství”, kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog).

Zaměstnankyně žádost podává u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele, který ji předá příslušné správě sociálního zabezpečení. 

Osoba samostatně výdělečně činná žádíst podává přímo správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu.

Otec a peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na PPM má za určitých podmínek i otec dítěte.  Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Otec může PPM pobírat na základě písemné dohody s matkou, dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní.

Mateřská dovolená a práce

Nebudete-li po skončení mateřské dovolenou čerpat dovolenou rodičovskou, pak platí, že po návratu z mateřské dovolené má váš zaměstnavatel povinnost zařadit vás dle vaší pracovní smlouvy a na vaše původní pracovní místo. Během mateřské dovolené také nesmíte ze zaměstnání dostat výpověď.

Chystáte-li se po mateřské na dovolenou rodičovskou doporučujeme pečlivě zvážit její plánovanou délku. Podle současných pravidel můžete rodičovskou dovolenou opakovaně prodlužovat, její zkrácení oproti původnímu plánu je však čistě na dobré vůli zaměstnavatele. 

Převzato z kariérního portálu mámavpráci.cz – http://www.mamavpraci.cz

Leave a Reply