Posted on

Vedle genetických dispozic se zásadním způsobem na vývoji dítěte podílí prostředí.To na dítě působí prostřednictvím interakce, ať již s lidmi či neživými objekty. Vývoj v rámci prostředí ovšem neprobíhá samovolně, je k němu zapotřebí určité míry aktivity (a to právě ze strany dítěte) či reakce na okolní podněty.

Samo prostředí bychom mohli rozčlenit do dvou zásadních sfér. První představuje tzv. fyzické prostředí, jež podněcuje kognitivní vývoj. To znamená, že primární důraz je kladen na oblast poznávací (myšlenkovou). Naproti tomu socio-kulturní prostředí přispívá k rozvoji specificky lidských projevů – např. verbální komunikace. Ve spojitosti s tímto druhem prostředí dochází k tzv. socializaci (odehrává se v konkrétním sociálním kontextu, ve spojitosti s dalšími lidmi), což je proces rozvoje společensky podmíněných zkušeností. Z toho vyplývá, že socio-kulturní prostředí sehrává při vývoji člověka nezanedbatelnou úlohu (význam sociálního učení pro přirozený vývoj dokládají případy dětí, které vyrůstaly mimo lidskou společnost – např. příběhy tzv. „vlčích dětí“).

Aspekty, které se podílí na socializaci lidského jedince, lze v zásadě rozdělit do několika kategorií. První z nich představuje společnost jakožto celek. Díky ní si lidé osvojují nejenom tentýž jazyk, ale také hodnoty či způsoby chování, které daná společnost vyznává. Druhá kategorie má mnohem užší vymezení – jedná se o sociální vrstvu. Ta lidskému jedinci obecná pravidla zprostředkovává a následně interpretuje. Jednotlivé sociální vrstvy se od sebe zásadním způsobem odlišují (např. nižší sociální vrstvy kladou důraz na rozdílné postavení mužů a žen, vyšší sociální vrstvy staví do popředí úlohu vzdělání). Třetí aspektem podílejícím se na formování lidské osobnosti představuje tzv. malá sociální skupina. Jak již ze samotného názvu vyplývá, tato kategorie se vyznačuje přímou interakcí jednotlivých členů. Typickým příkladem malé sociální skupiny je rodina, jakožto prostředí, které jako první ovlivňuje vývoj dítěte.

Literatura: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 2. část

Leave a Reply